ФРАГМАТ EPS 50

Плочите Фрагмат ЕПС 50 по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
12
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.041
- напрегање на затегнување kPa
 
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
50
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат како топлотна изолација на места каде не се бара носивост (за пополнување како исполна).
 
Прашање (Нарачка)
14 + 0 =
Анти спам заштита